https://cdn.zochil.shop/9a4e260d-650e-42e1-9d63-8a7059a1a781_t1500.png

Нэмэлт чимэглэл

5С UV Лак

Дэлгэрэнгүй

Цаасан хэвлэл дээр хэсэгчлэн болон бүтэн, хосолсон хэлбэрээр UV лак тавьж чимэглэх арга юм.

Дэлгэрэнгүй

Цаасан хэвлэл дээр хэсэгчлэн болон бүтэн, хосолсон хэлбэрээр UV лак тавьж чимэглэх арга юм.

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.